Xuất bản thông tin

null Kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Phòng Tư pháp huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Phòng Tư pháp huyện Châu Thành

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Phòng Tư pháp huyện Châu Thành những tháng đầu năm 2021 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của đơn vị.

Ảnh niêm yết các thủ tục hành chính

Ngay từ đầu năm 2021, Phòng đã ban hành các kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

Về công tác thực hiện thủ tục hành chính, việc niêm yết, công khai TTHC được Phòng quan tâm triển khai, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc; đa số các thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ được giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức; thái độ của công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng mực, không gây phiền hà cho các tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính…

Ảnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Thường xuyên rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Phòng Tư pháp, nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, thành phần hồ sơ và tài chính của cá nhân. Kết quả, đã rà soát tổng số 31/31 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc cơ quan quản lý. Qua rà soát, cắt giảm thời gian tiếp nhận và trả kết quả đối với 09/31 thủ tục hành chính  chiếm tỉ lệ 29%, với tổng chi phí dự kiến sau đơn giản hóa là: 2.773.000 đồng.

Tăng cường chỉ đạo công chức chuyên môn của cơ quan và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cụ thể: đã triển khai thực hiện 14/31 thủ tục công trực tuyến mức 3, 4 (đạt 45,16%), trong đó: mức độ 3: 04 thủ tục và mức độ 4: 10 thủ tục , mức độ 02: 17 thủ tục. Qua đó, tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 là: 789/789 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%).

Việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, kịp thời, chính xác, từng bước nâng cao hiệu quả cải cách hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp nói riêng và của Huyện nói chung.

CẩmThúy