Xuất bản thông tin

null Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 26/01/2021 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành. Theo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyên giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã và đạt kết quả như sau:

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân Huyện đã rà soát tổng số 220/468 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân cấp huyện và cấp xã, đạt tỷ lệ 47%. Trong đó, số thủ tục hành chính kiến nghị kiến nghị đơn giản hóa là 59/220 thủ tục hành chính, chiếm tỉ lệ 26,81% tổng số thủ tục hành chính của đơn vị đã rà soát (trong đó kiến nghị bãi bỏ 09 thủ tục hành chính và cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với 50 thủ tục hành chính). Tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau đơn giản hóa là: 1.501.360.795 đồng.

Qua đó, Ủy ban nhân dân Huyện đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, đề xuất các bộ, ngành Trung ương đơn giản, cắt giảm các thủ tục hành chính không hợp lý qua kết quả rà soát, đánh giá để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Huyện kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét bãi bỏ 120 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã qua rà soát từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ nhằm giảm chi phí, thời gian cho cơ quan tham mưu ban hành./.

Thành Lợi  (Nguồn: Báo cáo số 200/BC-UBND)