Xuất bản thông tin

null Thời gian hoạt động các chợ hàng ngày trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thời gian hoạt động các chợ hàng ngày trên địa bàn huyện Châu Thành

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo như sau:

1. Tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn huyện Châu Thành (trừ các chợ đã có quyết định tạm dừng hoạt động) chỉ được hoạt động tối đa từ 00 giờ đến 11 giờ  hàng ngày. Thời gian áp dụng từ ngày 28 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Ban Quản lý công trình công cộng Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai đến các tiểu thương kinh doanh và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian hoạt động chợ để Nhân dân biết.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; các hộ tiểu thương, tổ chức, cá nhân có liên quan và Nhân dân biết để phối hợp thực hiện theo quy định./.

BBT(Nguồn: 132/TB-UBND)