Xuất bản thông tin

null Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

Để kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 09/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến với người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo các cơ sở, đơn vị trực thuộc (cơ sở điều trị, cơ sở cách ly) đối chiếu với các qui định về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục lập hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ gửi cơ quan có thẩm quyền trình phê duyệt và hỗ trợ theo quy định.

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền thanh cấp huyện, cấp xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về các chính sách hỗ trợ; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn cấp huyện đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp; đôn đốc người lao động, người sử dụng lao động, các hộ kinh doanh và người dân sớm lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi các cơ quan tiếp nhận theo thẩm quyền để thẩm định và sớm gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định; chỉ đạo cơ sở cách ly, cơ sở điều trị thuộc thẩm quyền quản lý sớm lập hồ sơ, thủ tục hỗ trợ cho người đang cách ly (F1), người đang điều trị (F0) gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để trình phê duyệt theo quy định.

Cục thuế tỉnh chỉ đạo Chi Cục thuế các khu vực khẩn trương hoàn thành việc tiếp nhận, phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu thẩm định hồ sơ hộ kinh doanh gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để trình phê duyệt hỗ trợ theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện kịp thời việc xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp danh sách đề nghị từ các huyện, thành phố và các sở, ngành để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ và báo cáo, đề xuất, kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh về các chính sách hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguồn: 644/UBND-KT

BBT(Nguồn:dongthap.gov.vn)