Xuất bản thông tin

null Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Ngày 10/8/2021, UBND huyện ban hành Công văn triển khai cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 gửi đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện, Bưu điện Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc triển khai cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Theo công văn Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao Thủ trưởng các cơ quan, địa phương triển khai, phối hợp thực hiện như sau:

Dịch vụ công mức độ 4 cấp huyện  trên trang dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp

Thường xuyên, kịp thời rà soát, đề xuất danh mục dịch vụ công đủ điều kiện và không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 khi có thay đổi về thủ tục hành chính; thường xuyên cập nhật danh mục khi có thay đổi về thủ tục hành chính của ngành, địa phương.

Chủ động bố trí trang thiết bị, nhân lực... thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo lộ trình kế hoạch và quy định về giải quyết thủ tục hành chính.

Tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp về quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ nộp trực tuyến và lợi ích, hiệu quả của hình thức trực tuyến mang lại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo danh mục đã ban hành tại Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND Tỉnh; nghiên cứu các mô hình hay, đổi mới sáng tạo trong việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nhằm giúp cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến phát huy hiệu quả thiết thực; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thay cho phương thức nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu trong quá trình chỉ đạo, triển khai, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và chất lượng giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

BBT(Nguồn: 3467/UBND-NC)