Xuất bản thông tin

null Kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và địa bàn huyện Châu Thành

Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch - Kế hoạch

Kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và địa bàn huyện Châu Thành