Xuất bản thông tin

null Triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 10/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn chỉ đạo gửi đến Sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia như sau:

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tuyền truyền và sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công được nêu tại khoản 1, 3, 4, Công văn số 2582/LĐTBXH-VP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công được nêu tại khoản 1, 3, 4, Công văn số 2582/LĐTBXH-VP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo hướng dẫn việc xử lý hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia của Văn phòng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Tỉnh triển khai tuyền truyền và sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công “Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất” theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Tỉnh triển khai tuyền truyền và sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công “Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất” theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Tỉnh và Cổng Thông tin điện tử Tỉnh tăng cường tuyên truyền việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ Người lao động, Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Khoản 1, 3, 4 (1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 3. Hỗ trợ người lao động ngừng việc;4. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.)

Địa chỉ trang dịch vụ trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: https://ncovi.dichvucong.gov.vn.

BBT(Nguồn:40/UBND-KSTTHC)