Xuất bản thông tin

null Kết thúc – Gia hạn thời gian cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid – 19 ngày 15/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc – Gia hạn thời gian cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid – 19 ngày 15/8/2021

Ngày 15/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định kết thúc, gia hạn thời gian cách ly y tế đề phòng chống dịch bệnh Covid – 19 như sau:

1.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ tổ 02C, ấp An Hòa, xã An Hiệp

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ tổ 02C, ấp An Hòa, xã An Hiệp đến hết ngày 22 tháng 8 năm 2021.

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

2. Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 05A, ấp An Hòa, xã An Hiệp

Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 05A, ấp An Hòa, xã An Hiệp (tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 16/8/2021.

Xem Quyết định!

3. Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 01, tổ 13, ấp Tân Quới; một phần tổ 20 và tổ 21, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung

Kết thúc cách ly y tế đối với tổ 01, tổ 13, ấp Tân Quới; một phần tổ 20 và tổ 21, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung (tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 16/8/2021.

Xem Quyết định!

4. Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 05, 07 và toàn bộ tổ 06, ấp Đông, xã Tân Bình

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 05, 07 và toàn bộ tổ 06, ấp Đông, xã Tân Bình (tại Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 16/8/2021.

Xem Quyết định!

BBT