Xuất bản thông tin

null Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp

Ngày 17/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành. Theo đó, Quyết định quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp như sau:

Ông Phạm văn Dũng, Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Châu Thành (thứ hai, từ trái qua)

I. Về tổ chức: Phòng Tư pháp huyện Châu Thành có Trưởng phòng, một Phó trưởng Phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

II. Về vị trí và chức năng:

 1. Phòng Tư pháp Huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (gọi tắt là Ủy ban nhân dân Huyện); tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.

2. Phòng Tư pháp Huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân Huyện theo thẩm quyền. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

III. Về nhiệm vụ và quyền hạn: Phòng Tư pháp thực hiện 24 nhiệm vụ theo quy định:

1. Trình Ủy ban nhân dân Huyện ban hành nghquyết, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm vlĩnh vực tư pháp thuộc thm quyền ban hành ca Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân Huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hin các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng, hoàn thiện pháp luật v các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện trong lĩnh vực tư pháp; dự tho văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Phòng Tư pháp Huyện.

2. Trình Chtịch Ủy ban nhân dân Huyện dự tho các văn bn vlĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chtịch Ủy ban nhân dân Huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bn quy phạm pháp lut, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phi hợp xây dựng nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền ban hành ca Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Huyện chủ trì xây dựng;

b) Thm định dự tho nghquyết ca Hội đồng nhân dân, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Huyn theo quy định pháp luật.

6. V theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Huyện ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo i tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân Huyện và công chc chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

c) Tổng hợp, đxuất với Ủy ban nhân dân Huyện vviệc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp lut trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân Huyn.

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân Huyện tự kiểm tra văn bn do Ủy ban nhân dân Huyện ban hành;

b) Giúp Chtịch Ủy ban nhân dân Huyện kim tra văn bn ca Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cp xã; trình Ch tch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định biện pháp x lý văn bn trái pháp luật theo quy định;

c) Kim tra, xđối với các văn bn có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành nhưng không được ban hành bng hình thức ngh quyết ca Hội đồng nhân dân hoặc quyết định của y ban nhân dân; văn bn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp xã hoặc chức danh khác cp xã ban hành có chứa quy phạm pháp luật.

8. Vrà soát, h thng hóa văn bn quy phạm pháp luật:

a) Là đầu mi giúp y ban nhân dân, Chtịch y ban nhân dân Huyện t chc thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bn quy phạm pháp luật ca Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyn theo quy định pháp luật;

b) Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện.

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa gii ở cơ sở:

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Huyện ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Theo dõi, hướng dn và kim tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kim tra các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân Huyện, cơ quan, tổ chc có liên quan và Ủy ban nhân dân cp xã trong việc tchức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thưng trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyn;

d) Xây dựng, qun lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định pháp luật;

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, qun lý, khai thác t sách pháp luật cp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật;

e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

10. Giúp y ban nhân dân Huyn thực hiện nhiệm vụ vxây dựng cấp xã đạt chun tiếp cn pháp luật; là cơ quan thường trực ca Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.

12. Về qun lý và đăng ký hộ tịch:

a) Giúp y ban nhân dân Huyện chỉ đạo, kim tra, hướng dn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và qun lý hộ tịch trên địa bàn Huyện;

b) Giúp y ban nhân dân Huyện thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật; đnghị y ban nhân dân Huyện quyết định thu hồi, hy bgiấy thộ tịch do y ban nhân dân cấp xã cấp trái với quy định ca pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

c) Giúp y ban nhân dân Huyện qun lý, cập nhật, khai thác sdữ liệu hộ tịch cấp bn sao trích lục hộ tịch theo quy định;

d) Qun lý, sdụng sổ hộ lịch, biu mẫu hộ lịch; lưu trữ sổ hộ tịch, h sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định pháp luật.

14. Về chứng thực:

a) Thực hiện chứng thực bn sao giấy, bn sao điện ttừ bn chính, chứng thực chký (bao gồm cchữ ký người dịch) và chng thực hợp đồng, giao dch thuộc thm quyền ca Phòng Tư pháp Huyện theo quy định ca pháp luật;

b) Qun lý, sdụng sổ chng thực, lưu tr sổ chng thc, h sơ chứng thc theo quy định pháp luật;

c) Hướng dẫn, kim tra về nghip vụ đối vi công chc Tư pháp - Hộ tch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc chng thực bn sao giy, bn sao điện ttừ bn chính, chng thực chữ ký và chng thực hợp đồng, giao dịch; qun lý, sdụng sổ chứng thực; lưu tr schứng thực, hồ sơ chng thực thuộc thm quyn ca Ủy ban nhân dân cp xã theo quy định pháp luật.

15. Qun lý công tác thi hành pháp luật vxử lý vi phạm hành chính:

a) Giúp y ban nhân dân Huyn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xlý vi phạm hành chính tại đa phương;

b) Đ xut y ban nhân dân Huyện kiến nghị cơ quan có thm quyn nghiên cu, điều chỉnh các quy định xlý vi phạm hành chính không khthi, không phù hợp vi thực tin hoặc chồng chéo, mâu thun với nhau;

c) Hướng dn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

16. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện thc hiện nhim vụ, quyền hạn vthi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phi hợp công tác gia cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

17. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định pháp luật.

18. Tchức ng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hthống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác qun lý Nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi qun lý ca Phòng Tư pháp Huyện.

19. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xut về tình hình thực hin nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Huyện và S Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

20. Ch trì, phi hợp với các cơ quan liên quan kim tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các nh vực qun lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; gii quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hot động tư pháp trên địa bàn theo quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Huyện.

21. Qun lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế đtiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưng, kluật, đào tạo và bồi dưng vchuyên môn nghiệp vụ đối với công chc thuộc phạm vi qun lý ca Phòng Tư pháp Huyện theo quy định pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân Huyện.

22. Qun lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính ca Phòng Tư pháp Huyện theo quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Huyện.

23. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Huyện trong việc xem xét tính hợp pháp, loại bỏ những nội dung của Quy ước trái với quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo kỹ thuật xây dựng Quy ước.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giao và theo quy định pháp luật.

Xem chi tiết Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành tại đây

Cẩm Thúy