Xuất bản thông tin

null Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Uỷ ban nhân dân tỉnh vùa có Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 02 ngày, từ ngày 02/9 đến hết ngày 03/9. Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 04 ngày từ thứ Năm ngày 02/9 đến hết Chủ nhật ngày 05/9 (trong đó 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 02 ngày là ngày nghỉ hằng tuần).

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày (ngày 02/9 và ngày 03/9).

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có kế hoạch phân công công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, trật tự nơi công cộng và tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các ngày nghỉ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện tốt nội dung Thông báo nêu trên.

Nguồn: 54/TB-UBND

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)