Xuất bản thông tin

null Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đồng Tháp - Đất Sen hồng đồng lòng chống dịch Covid - 19”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đồng Tháp - Đất Sen hồng đồng lòng chống dịch Covid - 19”

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đồng Tháp - Đất Sen hồng đồng lòng chống dịch Covid - 19”, theo Kế hoạch nội dung, đối tượng, thời gian thi đua; tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng; hồ sơ, thời gian và quy trình xét khen thưởng như sau:

 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI ĐUA

1.Đối tượng thi đua

a) Tập thể: Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh… và doanh nghiệp; các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn; các Khóm, Ấp, Khu phố; Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán, Tổ dân phố trên địa bàn Tỉnh.

b) Cá nhân: Những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Tỉnh (kể cả người dân).

2.Nội dung thi đua

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid - 19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống cho nhân dân, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

- Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tỉnh), đặc biệt khi thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường “4 tại chỗ” và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động chủ động tham gia các công trình, phần việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù họp với bối cảnh, điều kiện công tác của bản thân, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh; xử lý nghiêm những người đưa tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của tỉnh.
- Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính.

- Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ, hỗ trợ các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

3. Thời gian thi đua

Từ lúc phát động phong trào thi đua đến khi có công bố hết dịch của Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp và của Chính phủ.

TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn

Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và trách nhiệm của cá nhân thực hiện tốt các nội dung thi đua, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nêu trên. Ngoài ra:

a) Đối với tập thể

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo về phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

- Có sáng kiến, cách làm hay, mô hình, giải pháp mới có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

b) Đối với cá nhân

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai; có nhiều cố gắng, nỗ lực trong trực tiếp thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19.

- Có sáng kiến, cách làm hay, mô hình, giải pháp mới có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

- Gương mẫu thực hiện và vận động mọi người xung quanh thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền; tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Tích cực hỗ trợ, giám sát việc chấp hành cách ly y tế tại nhà, có tinh thần tự giác, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các đối tượng theo khoản 1, mục III Kế hoạch này.

- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố do đơn vị, địa phương quy định

- Các hình thức khen thưởng phù hợp của Công ty, doanh nghiệp.

3. Số lượng khen thưởng

3.1. Khen thưởng đột xuất (không quy định số lượng)

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các tập thể, cá nhân trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân có phát minh, sáng kiến, mô hình hay, giải pháp mới, hiệu quả; các đội thiện nguyện, các nhóm, đội, tổ… đạt thành tích đột xuất ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân đảm nhiệm; các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hỗ trợ, phối hợp phòng, chống dịch Covid - 19.

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các mạnh thường quân là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân trong và ngoài tỉnh có đóng góp tiền, vật chất, trang thiết bị y tế… có giá trị quy ra tiền từ 50 triệu đồng trở lên đối với cá nhân và 100 triệu đồng trở lên đối với tập thể; tập thể, cá nhân vận động tổ chức, cá nhân khác đóng góp từ 01 tỷ đồng trở lên (01 lần vận động hoặc cộng dồn trong một năm) được quy định tại khoản 2, Điều 22, Quyết định 209/QĐ-UBND.HC ngày 03/3/2020 của UBND Tỉnh.

2. Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi
đua

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho tập thể các sở, ban ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, huyện, thành phố do Sở Y tế (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Tỉnh) phối hợp với Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh) và các ngành có liên quan thẩm định, bình xét và xin ý kiến Ban Chỉ đạo Tỉnh theo quy trình.

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các tập thể, cá nhân (các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc; công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh), các đơn vị bình xét và đề nghị khen thưởng từ 05 đến 10 tập thể, cá nhân. Riêng các đơn vị tuyến đầu tham gia phòng chống dịch như: Sở Y tế, Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh… bình xét và đề nghị khen thưởng từ 20 đến 35 tập thể, cá nhân (bao gồm chung các đối tượng là phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc, trực thuộc; công chức, viên chức, người lao động)

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho tập thể, cá nhân thuộc cấp huyện (gồm: các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; các xã, phường, thị trấn; Khóm, Ấp, Khu phố; Tổ Nhân dân tự quản, Tổ dân phố và người dân): Mỗi huyện, thành phố xét và đề nghị khen thưởng từ 20 đến 30 tập thể, cá nhân.

* Lưu ý: Khi xét khen thưởng cho cá nhân phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và theo quy định tại khoản 2 Điều 3, Quyết định 209/QĐ-UBND.HC ngày 03/3/2020 của UBND Tỉnh

HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

1. Đối với hình thức khen đột xuất

- Hồ sơ gồm: Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng) và tóm tắt trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (ghi rõ thành tích, công trạng, giải pháp, mức đóng góp, vận động đóng góp, số tiền đóng góp...).

- Do hình thức khen thưởng đột xuất nên không quy định thời gian, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất về Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐ-KT Tỉnh) để thẩm định, trình UBND Tỉnh khen thưởng theo quy định.

(Khuyến khích các các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố gửi hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4).

2. Đối với hình thức khen Phong trào thi đua

- Hồ sơ 02 bản chính gồm: Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Biên bản họp bình xét khen thưởng của Hội đồng TĐ-KT cùng cấp; Tóm tắt trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (theo phụ lục 1); Tóm tắt sáng kiến, cách làm hay, mô hình giải pháp mới có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 (theo phụ lục 2) và các văn bản có liên quan đến nội dung của chuyên đề thi đua.

- Thời gian trình khen thưởng: Sau 05 ngày khi có Thông báo hết dịch bệnh của Ban Chỉ đạo Tỉnh và của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng đến Sở Y tế (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Tỉnh).
3. Quy trình xét khen thưởng phong trào thi đua

Sở Y tế là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định và lập hồ sơ trình UBND Tỉnh khen thưởng theo quy trình sau:

- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố; tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan.
- Xin ý kiến Ban Chỉ đạo Tỉnh (về số lượng, đối tượng khen thưởng nếu có phát sinh)
- Hoàn chỉnh thủ tục trình UBND Tỉnh khen thưởng theo quy định (thông qua Sở Nội vụ chậm nhất 10 ngày sau khi thực hiện Quy trình).

Xem chi tiết Kế hoạch!

BBT