Xuất bản thông tin

null Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và tháng 10/2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và tháng 10/2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 03/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và tháng 10 năm 2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

 

Theo Công văn, Ủy ban nhân dân huyện thống nhất nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội Huyện theo Công văn số 267/CV-BHXH ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Huyện về việc báo cáo phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và tháng 10 năm 2021; đồng thời, phối hợp với cơ quan có liên quan tuyên truyền đến người dân; thực hiện chi trả kịp thời, không tụ tập đông người tại các điểm chi trả, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, tạo điều kiện để Bảo hiểm xã hội Huyện, Bưu điện Huyện triển khai các phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19./.

BBT(Nguồn: 3988/UBND-VX)