Xuất bản thông tin

null Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/9/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Công văn tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân Huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân:

Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội toàn huyện Châu Thành theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ cách ly với tổ, khóm (ấp) cách ly với khóm (ấp), xã (thị trấn) cách ly với xã (thị trấn), huyện (thành phố) cách ly với huyện (thành phố).

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Huyện chịu trách  nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm nội dung nêu trên và các nội dung chỉ đạo trước đây của Ủy ban nhân dân Huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định./.

Xem Công văn!

BBT