Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Ngày 06/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu thành bàn hành Công văn đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Theo công văn, Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, đẩy mạnh thực hiện cách chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Trong đó, cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm quy định về thủ tục, thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện tốt công tác phối hợp, đặc biệt là giữa các địa phương trong việc xác minh, lập hồ sơ đối tượng, tránh bị trùng lắp, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.

Linh hoạt, sáng tạo, bằng nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành công tác hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, để giảm bớt một phần khó khăn trong thời gian áp dụng các biện pháp mạnh đề phòng, chống dịch Covid-19.

UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án thực hiện và hoàn thành nhanh nhất việc chi hỗ trợ cho các đối tượng, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (trong 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách và kinh phí).

Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

Xem Công văn!

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)