Xuất bản thông tin

null Châu Thành quan tâm khắc phục những hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành quan tâm khắc phục những hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian qua, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn huyện Châu Thành đã có những chuyển biến tích cực, quá trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, đáp ứng được yêu cầu về nội dung và chất lượng văn bản, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Ảnh tập huấn chuyên sâu công tác văn bản QPPL năm 2020

Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống VBQPPL, trong quá trình thi hành Luật ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và địa phương huyện Châu Thành luôn tuân thủ đầy đủ quy định của Luật ban hành VBQPPL về trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL. Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn huyện Châu Thành ngày càng được nâng cao chất lượng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây xây dựng và ban hành văn bản QPPL vẫn còn  một số hạn chế như: một số văn bản được ban hành chưa đúng trình tự, thủ tục, chất lượng một số văn bản chưa cao; còn xem nhẹ việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc góp ý dự thảo văn bản trước khi trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành, từ đó dẫn đến việc một số văn bản được ban hành còn sai sót về nội dung và hình thức cần phải khắc phục.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập và đảm bảo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong thời gian tới; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện cần quan tâm thường xuyên cập nhật các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân Huyện ban hành văn bản đảm bảo phải tuân thủ đúng quy trình soạn thảo văn bản QPPL; xác định nội dung văn bản có chứa QPPL hay không để tham mưu ban hành đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, cũng thường xuyên rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả văn bản QPPL và văn bản cá biệt) để kịp thời phát hiện những quy định mới cho phù hợp. Kiểm tra toàn bộ dự thảo về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình Ủy ban nhân dân Huyện ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân Huyện thông qua văn bản QPPL.

Phòng Tư pháp huyện quan tâm hơn nữa công tác thẩm định dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, cấp xã ban hành, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định. Định kỳ hàng năm tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản cho cán bộ pháp chế, công chức trực tiếp làm công tác tham mưu soạn thảo, xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương để từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng Luật ban hành văn bản QPPL và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác văn bản QPPL trên địa bàn huyện. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện quan tâm phát hành và quản lý hệ thống văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân Huyện ban hành, đăng trên Trang Thông tin điện tử Huyện các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo công tác này được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Riêng đối với các văn bản đã có thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc xử lý theo quy định./.

Cẩm Thúy