Xuất bản thông tin

null Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo, thẩm định dự thảo văn bản; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu của công tác này trong thời gian tới, hạn chế sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Ngày 08 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về tập huấn công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, theo đó:

Ảnh Hội nghị tập huấn năm 2020

Đối tượng tham gia Hội nghị tập huấn gồm: Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân huyện, xã; Đại diện Ủy ban nhân dân Huyện; lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, ngành Huyện; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân; công chức Văn phòng – Thống kê; công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã.

Nội dung:

- Kiến thức chung về quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và cấp xã.

- Nghiệp vụ về công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghiệp vụ về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ban hành trái pháp luật phát hiện qua kiểm tra.

- Nghiệp vụ về công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, cấp xã.

- Công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn huyện và cấp xã.

Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 ngày, được tổ chức vào tháng 10 năm 2021 (thời gian cụ thể, Phòng Tư pháp Huyện sẽ thông báo sau).

Về yêu cầu phải bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa cơ quan, đơn vị, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan trong việc triển khai thực hin Kế hoạch; đồng thời đảm bảo 100% cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tham gia Hội nghị tập huấn.

Xem Kế hoạch!

Cẩm Thúy