Xuất bản thông tin

null Chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp

Ngày 15/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn gửi đến Thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện; các phòng, ban, ngành Huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa huyện Châu Thành.

Theo đó Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo như sau:

1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện chủ trì, phối hợp các ngành là Thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Công văn của Ủy ban nhân dân Tỉnh nêu trên. Cụ thể:

- Tổ chức kiểm tra rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện từng địa phương nhất là phương án di dời, sơ tán dân trong điều kiện dịch bệnh Covid 19.

- Chủ động kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai, đê điều ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố để đảm bảo an toàn.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo kịp thời.

2. Các phòng, ban, ngành huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giaophối hợp triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn trên.

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Huyện về công tác chủ động phòng, chống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND Huyện nắm, chỉ đạo (đồng gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện tổng hợp).

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo này./.

Thanh An