Xuất bản thông tin

null Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5

Sở Công Thương tổng hợp việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 5, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh khi kết thúc đợt hỗ trợ.

Ngày 15/9, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, xác nhận danh sách các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang duy trì sản xuất, đáp ứng các điều kiện tại điểm a, mục 1 Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 của Bộ Công Thương, để cung cấp thông tin cho Công ty Điện lực Đồng Tháp, làm cơ sở thực hiện giảm tiền điện đúng đối tượng theo quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương thực hiện giảm tiền điện cho các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất, theo đúng đối tượng. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021. Định kỳ hằng tháng, báo cáo kết quả thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3, đợt 4 và đợt 5) về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đối với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành (đơn vị bán lẻ điện nông thôn), Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị thực hiện giảm giá cho các khách hàng thuộc địa bàn quản lý, có trong danh sách xác nhận của Sở Công Thương. Phối hợp và cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan, gửi Điện lực Lấp Vò (đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Đồng Tháp), để làm cơ sở giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện theo đúng quy định tại mục 2 Công văn 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 của Bộ Công Thương.

Các đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo Công văn số 208/UBND-ĐTXD ngày 15/6/2021 và Công văn số 673/UBND-KT ngày 17/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nguồn: 812/UBND-KT

BBT(Nguồn:Cổng thông tin Đồng Tháp)