Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Công an

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Công an

Ngày 25/10/2021, Công an huyện Châu Thành ban hành Thông báo tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích như sau:

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-UBND-HC ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nay Công an huyện Châu Thành thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an Tỉnh và Công an Huyện bao gồm:

1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:

Stt

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị có thẩm quyền giải quyết

Công an Huyện

Công an Tỉnh

1

Cấp hộ chiếu

x

2

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

x

3

Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

x

4

Cấp Căn cước công dân

x

x

5

Cấp đổi Căn cước công dân

x

x

6

Cấp lại Căn cước công dân

x

x

7

Đăng ký, cấp biển số xe

x

x

8

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

x

x

9

Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

10

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

x

x

11

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

x

x

12

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

x

x

2. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:

Stt

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị có thẩm quyền giải quyết

Công an Huyện

Công an Tỉnh

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

x

x

2

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

x

x

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

x

x

4

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

x

5

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

x

6

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

x

7

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

x

8

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

x

9

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

x

10

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

x

11

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp về phòng cháy và chữa cháy

x

x

12

Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp về phòng cháy và chữa cháy

x

x

13

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp về phòng cháy và chữa cháy

x

x

14

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

x

15

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

x

x

16

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

x

x

17

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng CAND

x

x

18

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng CAND

x

x

Xem Thông báo!                 

BBT