Xuất bản thông tin

null Tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày 10/11/2021, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính năm 2021 đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành có lãnh đạo, cán bộ công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.

Ảnh buổi tập huấn

Tại đây các đại biểu được bồi dưỡng và chia sẻ lại cá kiến thức như: Giới thiệu các mô hình cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân giai đoạn 2021 – 2026; Triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2026 của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và một số Đề án về cải cách hành chính có liên quan; Các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Buổi tập huấn các báo cáo viên cũng đã dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện trong thời gian tới./..

Thanh An