Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Chi tiết bài viết TTGDNN Vấn đề quan tâm

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 13/UBND-KSTTHC yêu cầu các Sở, Ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó phải tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020.

Công an tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân ngay sau khi Bộ Công an hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục kê khai và thu lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngay sau khi Trung ương hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục này.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải thực hiện việc chia sẻ dữ liệu, đăng kiểm có ký số đối với dịch công trực tuyến kê khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông và đổi giấy phép lái xe mức độ 4 khi việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoàn thành trong tháng 6/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, kết nối, tích hợp các thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; chuẩn hóa mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử trước ngày 15/4/2020; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính...

An Khánh