VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4459/UBND-VX 29/12/2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.
2 4457/UBND-KTN 29/12/2020 V/v Công ty Cổ phần Đầu tư Xử lý Nước sạch Aqua Việt Nam – chi nhánh Đồng Tháp đề nghị tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm máy lọc nước AQUA
3 4458/UBND-VX 29/12/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mùa Đông Xuân, dịp Lễ Tết
4 4456/UBND-KTN 29/12/2020 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn huyện
5 4455/UBND-KTN 29/12/2020 V/v UBND Tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021
6 4454/UBND-KTN 29/12/2020 V/v triển khai Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP
7 4453/UBND-CNTT 29/12/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
8 4452/UBND-KTN 29/12/2020 V/v xử lý, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống lĩnh vực tài chính, ngân sách và kế hoạch đầu tư Huyện
9 4451/UBND-KTN 29/12/2020 V/v Sở Tài chính hướng dẫn quản lý, điều hành công tác tài chính đối với các cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện
10 4450/UBND-KTN 29/12/2020 V/v khắc phục Kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực IX, công tác quyết toán vốn công trình hoàn thành và xử lý các khoản nợ tạm ứng
11 4449/UBND-KTN 29/12/2020 V/v xác định giá giao nền Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành
12 4448/UBND-KTN 29/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện vốn Chương trình MQTG XD NTM năm 2020, đăng ký vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
13 4447/UBND-KTN 29/12/2020 V/v UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020
14 4446/UBND-KTN 29/12/2020 V/v UBND Tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ
15 4445/UBND-KTN 29/12/2020 V/v đề xuất giải quyết vướng mắc các trường hợp ở trên đất công do nhà nước quản lý
16 4444/UBND-VX 29/12/2020 V/v chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện.
17 2560/VPUBND-VX 29/12/2020 V/v tham mưu thẩm định đối tượng thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ
18 2557/VPUBND-KTN 29/12/2020 V/v tham mưu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện
19 2556/VPUBND-KTN 29/12/2020 V/v cho mượn một phòng của trụ sở UBND xã An Nhơn cũ để làm kho chứa trang thiết bị và vật tư phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện
20 2553/VPUBND-VX 29/12/2020 V/v phân công nhiệm vụ công chức Phòng Tôn giáo