VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2381/VPUBND-NC 02/12/2020 V/v cập nhật, niêm yết công khai và thực hiện thủ tục hành chính
2 2380/VPUBND-CNTT 02/12/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 34/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3 2379/VPUBND-VX 02/12/2020 V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành VHTTDL năm 2020
4 1081/QĐ-UBND 02/12/2020 QĐ Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã vào công chức cấp xã không qua thi tuyển
5 2378/VPUBND-CNTT 02/12/2020 V/v triển khai Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
6 1080/QĐ-UBND 02/12/2020 Quyết định Về việc sửa đổi điểm 3.3 khoản 3 điều 3 Quyết định 266/QĐ-UBND.HC ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc ban hành quy định Công tác thi đua, khen thưởng huyện Châu Thành
7 1079/QĐ-UBND 02/12/2020 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trường THCS Cái Tàu Hạ, Thị trấn Cái Tàu Hạ
8 385/BC-UBND 02/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện “Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020”
9 384/BC-UBND 02/12/2020 Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2016 – 2020
10 383/BC-UBND 02/12/2020 BC kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành
11 104/BC-VPUBND 02/12/2020 Báo cáo về tình hình, kết quả công tác năm 2020
12 4107/UBND-NC 01/12/2020 V/v tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2020 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2021
13 4106/BCĐ 01/12/2020 V/v trực tiếp Chuyên mục “Chính quyền đối thoại cùng nhân dân” qua sóng phát thanh kỳ 27 năm 2020
14 4105/BCĐ 01/12/2020 V/v trực tiếp Chuyên mục “Chính quyền đối thoại cùng nhân dân” qua sóng phát thanh kỳ 26 năm 2020
15 4104/UBND-VX 01/12/2020 V/v cho ý kiến bổ sung trang thiết bị để xử lý tin, bài, ảnh, video clip và thiết bị lưu trữ choTrang thông tin điện tử Huyện.
16 4103/UBND-KTN 01/12/2020 V/v cho ý kiến về vị trí xây dựng trụ ăngten phát sóng
17 4102/UBND-VX 01/12/2020 V/v sửa đổi điểm c, khoản 3, Điều 3 Quyết định số 209/QĐ-UBND.HC ngày 03/3/2020 của UBND Tỉnh.
18 4100/UBND-KTN 01/12/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
19 4101/UBND-CNTT 01/12/2020 V/v hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mật trên thiết bị DrayTek
20 4098/UBND-KTN 01/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn huyện năm 2020, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021