VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4009/UBND-NC 23/11/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
2 4008/UBND-VX 23/11/2020 V/v dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 59, 60-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X
3 4007/UBND-VX 23/11/2020 Về việc đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đối với Cơ sở ăn uống Tám Sáng thuộc Điểm tham quan vườn cây ăn trái Tám Sáng
4 2329/VPUBND-VX 23/11/2020 V/v cung cấp thông tin cán bộ, công chức tham gia Ban Biên tập, Tổ Biên tập Trang Thông tin điện tử Huyện
5 2328/VPUBND-KT 23/11/2020 V/v kết quả vận động giải phóng mặt bằng công trình đường Cả Ngổ bên phải đến Rạch Chùa, xã Tân Nhuận Đông
6 2327/VPUBND-KT 23/11/2020 V/v góp ý kiến dự thảo Nghị định về hợp đồng xây dựng
7 2324/VPUBND-NC 23/11/2020 V/v triển khai Quyết định số 1765/QĐ-TTg ngày 09/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
8 2326/VPUBND-KT 23/11/2020 V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP
9 1055/QĐ-UBND 23/11/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác giải quyết đơn của các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1, qua huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
10 1053/QĐ-UBND 23/11/2020 Quyết định về việc cấp kinh phí tham dự hội thi gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2020
11 370/BC-UBND 23/11/2020 Báo cáo Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.
12 369/BC-UBND 23/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025
13 368/BC-UBND 23/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021
14 252/KH-UBND 23/11/2020 Kế hoạch Tổ chức khai mạc, bế mạc Khội khỏe Phù Đổng huyện Châu Thành lần thứ XXII năm 2020
15 251/KH-UBND 23/11/2020 Kế hoạch tổ chức giải Đua xuồng huyện Châu Thành năm 2020
16 152/TTr-UBND 23/11/2020 Tờ trình Về việc dự thảo Kế hoạch về nâng cao chất lượng Hợp tác xã, đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác trong nông nghiệp, liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, giai đoạn 2020 –2025
17 149/TTr-UBND 23/11/2020 Tờ trình Về việc phê chuẩn điều chỉnh phân bổ nhiệm vụ chi từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Huyện năm 2019
18 148/TTr-UBND 23/11/2020 Tờ trình Về việc phê chuẩn điều chỉnh phân bổ nhiệm vụ chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp Huyện năm 2019
19 145/TTr-UBND 23/11/2020 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành 05 năm (2021 - 2025)
20 144/TTr-UBND 23/11/2020 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021