VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 354/BC-UBND 17/11/2020 Báo cáo Kết quả tự kiểm tra việc thực hiện Đề án 896 năm 2020
2 355/BC-UBND 17/11/2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Huyện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2021
3 96/BC-VPUBND 17/11/2020 Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Châu Thành (Từ ngày 09-11-2020 đến ngày 13-11-2020)
4 94/BC-VPUBND 17/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2021
5 3942/UBND-NV 16/11/2020 V/v phối hợp thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Huyện
6 3941/UBND-KTN 16/11/2020 V/v cho chủ trương tháo dỡ tài sản thanh lý của Trường Tiểu học Nha Mân 2 (điểm Tân An), xã Tân Nhuận Đông
7 3940/UBND-KTN 16/11/2020 V/v kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (lần 2) đợt 4 năm 2020
8 3939/UBND-KTN 16/11/2020 V/v đầu tư xây dựng xây dựng công trình đường ấp Tây, xã Tân Bình
9 3936/UBND-KT 16/11/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
10 3935/UBND-KT 16/11/2020 V/v tiếp tục tham mưu, giải quyết các trường hợp xây dựng vi phạm trên Quốc lộ 80 (đoạn rạch Ba Khía)
11 2277/VPUBND-VX 16/11/2020 V/v gửi danh mục hồ sơ công việc và mục lục hồ sơ tài liệu lưu trữ
12 2275/VPUBND-NC 16/11/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 57-CV/HU ngày 10/11/2020 của Văn phòng Huyện ủy
13 2273/VPUBND-VX 16/11/2020 V/v tuyên truyền “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 và “Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” (25/11/2020)
14 2274/VPUBND-VX 16/11/2020 V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2000 - 2020
15 2272/VPUBND-VX 16/11/2020 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện triển khai nghiên cứu.
16 2271/VPUBND-VX 16/11/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2020
17 2270/VPUBND-VX 16/11/2020 V/v tham mưu báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
18 2268/VPUBND-VX 16/11/2020 V/v hủy bỏ văn bản đã phát hành.
19 2267/VPUBND-VX 16/11/2020 V/v rà soát, vận động học sinh tốt nghiệp THCS chưa vào học THPT hệ GDTX, Trường nghề và học sinh tốt nghiệp THPT chưa vào học trình độ trung cấp trở lên.
20 2266/VPUBND-VX 16/11/2020 V/v thực hiện Kế hoạch số 268/KHUBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp