VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2255/VPUBND-VX 12/11/2020 V/v tham mưu tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn Huyện.
2 2254/VPUBND-NC 12/11/2020 V/v rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế
3 2252/VPUBND-NC 12/11/2020 V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
4 2251/VPUBND-NC 12/11/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 09/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện
5 2250/VPUBND-NC 12/11/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả và xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
6 2249/VPUBND-NC 12/11/2020 V/v tham mưu triển khai Quyết định số 158/QĐ-UBNDTCCB ngày 11/1/2020 của UBND Tỉnh
7 2248/VPUBND-NC 12/11/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 11/11/2020 của UBND Tỉnh
8 2247/VPUBND-NC 12/11/2020 V/v kết quả kiểm tra, khắc phục các yếu tố mất an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 80
9 2246/VPUBND-VX 12/11/2020 V/v triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020.
10 2245/VPUBND-VX 12/11/2020 V/v quảng cáo
11 1031/QĐ-UBND 13/11/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình lát gạch vỉa hè đường vào bến xe Huyện
12 1030/QĐ-UBND 12/11/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí cho công tác giải thể bắt buộc các hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2020
13 1028/QĐ-UBND 12/11/2020 Quyết định Cấp kinh xây dựng công trình nhà văn hóa ấp Tân An, xã An Nhơn
14 1023/QĐ-UBND 12/11/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020
15 1022/QĐ-HĐTV 12/11/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn huyện Châu Thành
16 350/BC-UBND 12/11/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
17 349/BC-UBND 12/11/2020 Báo cáo Tổng kết thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn” đến năm 2020 (Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 10/11/2020)
18 348/BC-UBND 12/11/2020 Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
19 347/BC-UBND 12/11/2020 Bc Sơ kết Đề án điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn
20 345/BC-UBND 12/11/2020 Bc Kết quả thực hiện Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017 của HĐND Huyện về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Huyện, giai đoạn 2016 - 2020