VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 344/BC-UBND 12/11/2020 BC sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
2 242/KH-UBND 12/11/2020 Kế hoạch Vận động, tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 3 năm 2020
3 241/KH-UBND 12/11/2020 Kế hoạch điều tra, rà soát đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, ngƣ nghiệp có mức sống trung bình năm 2020
4 81/TB-VPUBND 12/11/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về tiến độ thi công, giải ngân công trình
5 1024/QĐ-UBND 12/11/2020 Quyết định Về việc công nhận xã, thị trấn đạt Tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và xã đạt Tiêu chí về “An ninh, trật tự” năm 2020
6 1026/QĐ-UBND 12/11/2020 Quyết định Về việc công nhận doanh nghiệp đạt Tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020
7 1025/QĐ-UBND 12/11/2020 Quyết định Về việc công nhận các cơ quan đạt Tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020
8 3903/UBND- KTN 11/11/2020 V/v thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện
9 3902/UBND- KTN 11/11/2020 V/v tham gia Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP - Kết nối vươn xa” Đồng Tháp năm 2020
10 3901/UBND- KTN V 11/11/2020 /v triển khai Kế hoạch Tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP – Kết nối vươn xa” Đồng Tháp năm 2020
11 3900/UBND- KTN 11/11/2020 V/v triển khai giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học
12 3899/UBND- KTN 11/11/2020 V/v tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện
13 3898/UBND- KT 11/11/2020 V/v tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình Đường kết nối ĐT 853 (Đồng Tháp) – 908 (Vĩnh Long), lần 5
14 3896/UBND- KT 11/11/2020 V/v lập thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng
15 3895/UBND- KTN 11/11/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg
16 3894/UBND- KT 11/11/2020 V/v vị trí xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước Huyện
17 3893/UBND- KT 11/11/2020 V/v thực hiện Thông báo số 61- TB/VPHU ngày 04/11/2020 của Văn phòng Huyện ủy
18 3892/UBND- KT 11/11/2020 V/v thực hiện Thông báo số 62- TB/VPHU ngày 04/11/2020 của Văn phòng Huyện ủy
19 3891/UBND- KTN 11/11/2020 V/v triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐUBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
20 3890/UBND- HC 11/11/2020 V/v kiến nghị không trừ điểm cải cách hành chính đối với việc thực hiện hồ sơ trên phần mềm.