VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2231/VPUBND-NC 10/11/2020 V/v tham mưu báo cáo thực hiện kiến nghị của Đoàn Thanh tra về các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy Trùng lặp 0
2 2230/VPUBND-NC 10/11/2020 V/v triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
3 2228/VPUBND-VX 10/11/2020 V/v tham mưu khắc phục hạn chế tại Báo số 295/BC-UBND ngày 09/11/2020 của UBND Tỉnh
4 2229/VPUBND-VX 10/11/2020 V/v thống nhất mẫu xác nhận vay vốn hoạc định hướng
5 2227/VPUBND-VX 10/11/2020 V/v quảng cáo
6 2225/VPUBND-VX 10/11/2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
7 2226/VPUBND-VX 10/11/2020 V/v đề xuất khen thưởng tổng kết Kế hoạch 207/KH-UBND ngày 19/10/2016 của UBND Tỉnh.
8 2224/VPUBND-VX 10/11/2020 V/v thực hiện Công văn số 2902/BCĐQLTDTT ngày 09/11/2020 của BCĐ Đại hội Thể dục Thể thao Tỉnh
9 2223/VPUBND-KT 10/11/2020 V/v báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2020
10 2221/VPUBND-KT 10/11/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND Tỉnh và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình bảo đảm CSVC cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025
11 2222/VPUBND-KT 10/11/2020 V/v mở rộng diện tích phòng họp Trường Tiểu học Nha Mân 2
12 2220/VPUBND-NC 10/11/2020 V/v dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
13 2219/VPUBND-NC 10/11/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kiểm điểm theo Kết luận số 715/KL-TTr ngày 17/9/2019 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp
14 2218/VPUBND-NC 10/11/2020 V/v cập nhật, niêm yết, công khai và thực hiện thủ tục hành chính
15 2217/VPUBND-NC 10/11/2020 V/v tham mưu, đề xuất cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá khi thẩm định giá tài sản nhà nước
16 2216/VPUBND-NC 10/11/2020 V/v báo cáo danh sách công chức lãnh đạo, quản lý
17 2215/VPUBND-NC 10/11/2020 V/v tham mưu thực hiện ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 2470/SNV-TCCC ngày 06/11/2020
18 2214/VPUBND-TH 10/11/2020 V/v chuẩn bị nội dung hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 05
19 2211/VPUBND-VX 10/11/2020 V/v báo cáo, chấm điểm hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Huyện năm 2020
20 2213/VPUBND-CNTT 10/11/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021