VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 79/TB-VPUBND 09/11/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về chương trình phát triển đô thị và tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện
2 3830/UBND-KTN 06/11/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản
3 3831/UBND-KTN 06/11/2020 V/v phối hợp thực hiện kiểm tra hồ sơ đăng ký chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai năm 2020 theo Nghị quyết 138/2017/NQ-HĐND
4 3829/UBND-KTN 06/11/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
5 3828/UBND-KTN 06/11/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2021
6 3827/UBND-KTN 06/11/2020 V/v phối hợp hỗ trợ tuyên truyền công tác khảo sát và đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành Tỉnh và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2019
7 3826/UBND-KTN 06/11/2020 V/v chấp thuận chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Kiến Quảng
8 3824/UBND-KTN 06/11/2020 V/v thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh ban hành tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật trong lựa chọn nhà thầu thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 3825/UBND-KTN 06/11/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 3823/UBND-KTN 06/11/2020 V/v thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
11 3822/UBND-KTN 06/11/2020 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện trên địa bàn huyện
12 3818/UBND-KTN 06/11/2020 V/v báo cáo công tác quản lý, xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá hoạt động của cụm liên kết ngành công nghiệp
13 3819/UBND-KT 06/11/2020 V/v chấn chỉnh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính
14 3817/UBND-KTN 06/11/2020 V/v đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn huyện
15 3816/UBND-NC 06/11/2020 V/v triển khai Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ
16 3815/UBND-NC 06/11/2020 V/v triển khai thực Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
17 3814/UBND-KTN 06/11/2020 V/v theo dõi việc rà soát quy hoạch xây dựng đối với vị trí khu đất mà Công ty TNHH Ricefarm xin thuê
18 3813/UBND-NC 06/11/2020 V/v thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã
19 3812/UBND-NC 06/11/2020 V/v gửi phiếu khảo sát tình hình thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực nội vụ năm 2020
20 3810/UBND-NC 06/11/2020 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ