Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3324/UBND-VX 25/09/2020 V/v báo cáo kết quả rà soát đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ
2 3322/UBND-KTN 25/09/2020 V/v quản lý hiện trạng tuyến đường được bàn giao sau giải tỏa vi phạm lấn chiếm
3 3321/UBND-KTN 25/09/2020 V/v xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép
4 3317/UBND-KTN 25/09/2020 V/v khắc phục ô nhiễm môi trường nước ứ đọng chảy tràn, xử lý mùi hôi, phương án đầu tư lò đốt rác thải và tình hình thu gom rác thải trên địa bàn huyện
5 3316/UBND-KTN 25/09/2020 V/v rà soát cập nhật, bổ sung số liệu để nhập dữ liệu đầu kỳ phần mềm quản lý cụm, tuyến dân cư
6 3315/UBND-KTN 25/09/2020 V/v UBND xã Hòa Tân đề nghị ra quyết định giao nhà ở trong cụm dân cư trung tâm xã
7 3314/UBND-KTN 25/09/2020 V/v tham mưu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP
8 3312/UBND-KTN 25/09/2020 V/v phối hợp thực hiện tốt công tác thu nợ và xử lý nợ thuế trên địa bàn huyện Châu Thành
9 3313/UBND-KTN 25/09/2020 Về việc triển khai thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 3311/UBND-KTN 25/09/2020 V/v báo cáo kết quả rà soát hiện trạng hoạt động các ngành nghề nông thôn năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành
11 3310/UBND-KTN 25/09/2020 V/v góp ý phiếu khảo sát chuẩn bị cho Hội nghị khách hàng năm 2020 của Điện lực Châu Thành
12 3309/UBND-KTN 25/09/2020 V/v góp ý Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
13 3308/UBND-KTN 25/09/2020 V/v chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Sở Công thương về tình hình quản lý, hoạt động của các làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện
14 3307/UBND-KTN 25/09/2020 V/v hướng dẫn nhà đầu tư lập thủ tục đầu tư
15 1888/VPUBND-NC 25/09/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 2103/KH-SNV ngày 25/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
16 1887/VPUBND-KT 25/09/2020 V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện công trình Trụ sở làm việc UBND huyện Châu Thành và Khắc phục sạt lở bờ kênh rạch Nha Mân
17 1883/VPUBND-VX 25/09/2020 V/v công nhận “Xã văn hóa nông thôn mới”
18 1884/VPUBND-NC 25/09/2020 V/v tham mưu, hướng dẫn và thông tin đến CBCCVC kết quả thẩm định của Sở Nội vụ về thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đợt 4 năm 2020
19 1882/VPUBND-NC 25/09/2020 V/v phối hợp giải quyết kiến nghị của Phòng Nội vụ
20 1881/VPUBND-VX 25/09/2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp “trực tuyến” về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020
21 891/QĐ-UBND 25/09/2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Châu Thành lần thứ XXII, năm 2020
22 297/BC-UBND 25/09/2020 Báo cáo Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020
23 220/KH-UBND 25/09/2020 Kế hoạch Vận động tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020
24 76/BC-VPUBND 25/09/2020 Báo cáo Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ 18/9/2020 đến 25/9/2020)
25 3319/UBND-VX 25/09/2020 V/v tăng cường thực hiện chỉ tiêu BHYT trên địa bàn Huyện
26 1886/VPUBND-KT 25/09/2020 V/v Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện các dự án Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã có sử dụng các thiết kế mẫu phần thân
27 66/TB-VPUBND 24/09/2020 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phan Thanh Dũng tại buổi kiểm tra tuyến đường Xóm Đồng
28 75/BC-VPUBND 24/09/2020 BC công tác tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND Huyện về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/8/2020)
29 217/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành
30 218/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ XXII năm 2020