Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3195/UBND-VX 17/09/2020 V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
2 3196/UBND-VX 17/09/2020 V/v tăng cường triển khai thực hiện các Quyết định phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.
3 3197/UBND-NC 17/09/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
4 3198/UBND-KT 17/09/2020 V/v hoàn thành tiến độ hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh
5 3199/UBND-VX 17/09/2020 V/v thống nhất cách tính tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT
6 3200/UBND-VX 17/09/2020 V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2020 - 2021
7 3201/UBND-VX 17/09/2020 V/v phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.
8 3202/UBND-NC 17/09/2020 V/v rà soát quá trình công tác của người lao động có thời gian giữ các chức danh cấp xã
9 3204/UBND-KTN 17/09/2020 V/v thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ ngành nông nghiệp theo quy định
10 107/TTr-UBND 16/09/2020 Tờ trình Về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
11 283/BC-UBND 16/09/2020 Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2020 và kế hoạch đối ngoại năm 2021
12 284/BC-UBND 16/09/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (Phục vụ kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 03)
13 858/QĐ-UBND 16/09/2020 Quyết định Về việc cấp kinh phí chi trợ trợ cấp thôi việc cho nhân viên quân báo thông tin cấp xã năm 2020
14 859/QĐ-UBND 16/09/2020 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh bổ sung) công trình Cụm dân cư An Hiệp mở rộng, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
15 860/QĐ-UBND 16/09/2020 Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa đê bao Kênh Mới
16 1813/VPUBND-NC 16/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020 - 2025
17 1815/VPUBND-NC 16/09/2020 V/v tham mưu đăng ký nhu cầu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện HCQG đợt 2 năm 2020
18 1816/VPUBND-VX 16/09/2020 V/v tổ chức lại các hoạt động thể dục, thể thao năm 2020
19 1818/VPUBND-KT 16/09/2020 V/v báo cáo đánh giá công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19
20 1817/VPUBND-KT 16/09/2020 V/v hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
21 1820/VPUBND-VX 16/09/2020 V/v chấm điểm thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2020
22 1819/VPUBND-VX 16/09/2020 V/v phúc đáp công tác phối hợp sưu tầm, trưng bày về hoạt động của Khu căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long
23 1821/VPUBND-VX 16/09/2020 V/v quảng cáo
24 1822/VPUBND-KT 16/09/2020 V/v cấp kinh phí chống xuống cấp Di tích lịch sử Văn hóa trên địa bàn Tỉnh (lần 01)
25 1823/VPUBND-NC 16/09/2020 V/v triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
26 3168/UBND-KTN 16/09/2020 V/v triển khai giải pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
27 3170/UBND-KTN 16/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28 3172/UBND-KTN 16/09/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND Tỉnh
29 3171/UBND-KTN 16/09/2020 V/v đăng ký nhu cầu đầu tư lưới điện năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành
30 3174/UBND-KTN 16/09/2020 V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện