Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Quới

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

- Điện thoại: 02773606261

- Email: nguyenvanquoictdt@gmail.com

2.

- Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Hạnh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0919.997.547

- Email: ptmhanh.hdnd@gmail.com

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0909.161.510

- Email: nguyenthiphuongbtg@gmail.com

2.

- Họ và tên: Đỗ Tùng Lâm

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0917123145

- Email: dotunglam0917123145@gmail.com

3.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Vinh

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0918.257.465

- Email: nguyenvanvinh66.ht@gmail.com

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1.

- Họ và tên: Đoàn Hữu Tiên

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 02773.606.397

- Email: doantien7579@gmail.com

2.

- Họ và tên: Lê Thị Kim Huyền

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0906.827.090

- Email: ltkh7523.kh@gmail.com