Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Phạm Văn Chuẩn

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

- Điện thoại: 0918.678.356

- Email: pvchuan.hhn@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Tâm

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0913.967.379

- Email: huutam.hhndt@gmail.com

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Phan Quyết Thắng

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0949.499.378

- Email: thanghongngu1978@gmail.com

2.

- Họ và tên: Lê Thị Mộng Chung

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0858.121.288

- Email: ltmchung200382@gmail.com

3.

- Họ và tên: Trương Thái Bình

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0918.358.275

- Email: truongthaibinh1962@gmail.com

4.

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Hùng

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0839.878.777

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Lê Huy Huyền

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Huyện

- Điện thoại: 0919.297.844

- Email: huyhuyen0001@gmail.com

2.

- Họ và tên: Phan Văn Tài

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0389.301.116

- Email: pvtai.ttt@gmail.com