Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Lai Vung, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND huyện Lai Vung, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Dương Thành Sơn

- Chức vụ: P Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

- Điện thoại: 0917.129.164

- Email: duongthanhson64@gmail.com

2.

- Họ và tên: Võ Thị Mỹ Tây

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0939.428.054

- Email: vomytay@gmail.com

3.

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiền

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0913.938.129

- Email: hiennh15005@gmail.com

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Phan Thị Bạch Trúc

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0989.903.938

- Email: bachtruckiemtra@gmail.com

2.

- Họ và tên: Đặng Tấn Sĩ

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0913.253.353

- Email: dangtansiktlv@gmail.com

3.

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Được

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0919.760.667

- Email: huuduoc.1966@gmail.com

4.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Nhớ

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0919.233.800

- Email: ngvannho1965@gmail.com

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1.

- Họ và tên: Hà Văn Châu

- Chức vụ: Chuyên viên VP HĐND&UBND

- Điện thoại:0812416616

- Email: havanchau1970@gmail.com