Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Bùi Văn Thành

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

- Điện thoại: 0911.632.789 - 0277.3605.779

- Email: bvthanhhlvo@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nhanh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0918.394489 - 0277.3509.449

- Email: nguyenthinhanhhdnd@gmail.com

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tươi

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0917.864.707

- Email: nguyenvantuoi1969@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hằng

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

- Điện thoại: 0916.024.959 - 0277.3605262

- Email: myhangubkt@gmail.com

3.

- Họ và tên: Trần Công Toàn

- Chức vụ:  Trưởng Ban Pháp chế

- Điện thoại: 0913.968.161

- Email: trancongtoanubkt@gmail.com

4.

- Họ và tên: Đặng Thanh Tùng

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế

- Điện thoại: 0918.365.776 - 0277.3705676

- Email: dttung69lapvo@gmail.com

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1.

- Họ và tên: Lê Minh Trung

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0918.828.545 - 0277.3605577

- Email: lmtrungt@gmail.com

2.

- Họ và tên: Ngô Ngọc Huệ

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0773.005.090 - 0277.3845124

- Email: nnhuehdnd@gmail.com