Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Phan Văn Hợp

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

- Điện thoại: 0913.675.992

- Email: phanhoptn@gmail.com

2.

- Họ và tên: Phan Thị Cẩm Hồng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0919.617.199

- Email: camhong3006@gmail.com

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Phạm Văn Đặng

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0918.667.793

- Email: phamvandang.htn@gmail.com

2.

- Họ và tên: Phạm Thị Hồng Hạnh

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0903.334.378

- Email: phamthihonghanh.xpn@gmail.com

3.

- Họ và tên: Phùng Văn Út Lớn

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế

- Điện thoại: 0962.805.933

- Email: banphapchehtn@gmail.com

4.

- Họ và tên: Lộ Văn Chậm

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế

- Điện thoại: 0913.794.589

- Email:

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1.

- Họ và tên: Trần Thanh Thành

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0944.877.415

- Email: tthanh.htn@gmail.com

2

- Họ và tên: Nguyễn Văn Sang

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0919.660.338

- Email: nguyenvansangbtc@gmail.com

3.

- Họ và tên: Trần Thị Kim Nhiều

- Chức vụ: Công chức

- Điện thoại: 0917.478.258

- Email: ttkimnhieu86@gmail.com