Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Nguyễn Thắng Lợi

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0918.114.655

- Email: nguyenthangloi.htb@gmail.com

2.

- Họ và tên: Võ Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0919.335.689

- Email: nhungngoc36@gmail.com

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Lê Văn Bé Tư

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0913.794.721

- Email: lvbtu.htb@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Đức Thọ

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

- Điện thoại: 0918.998.472

- Email: nguyenductho.hdnd@gmail.com

3.

- Họ và tên: Trần Văn Kha

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế

- Điện thoại: 0919.239.308

- Email: …………………………….

4.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tấn Tài

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế

- Điện thoại: 0913.814.479

- Email: nvttai.htb@gmail.com

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1.

- Họ và tên: Hồ Văn Tiếu

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0914.555.420

- Email: hvtieu.htb@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liễu

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0986.992.023

- Email: nguyenthibichlieu.htb@gmail.com

3.

- Họ và tên: Đoàn Quốc Việt

- Chức vụ: Nhiên viên

- Điện thoại: 0834.481.522

- Email: dqviet1985@gmail.com