Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Nhị Văn Khải

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

- Điện thoại: 0918.974.947

- Email: nvkhai1958@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Dung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0919.582.058

- Email: ngocdungtm86@gmail.com

3.

- Họ và tên: Đồng Văn Hân

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0919.369.108

- Email: hantctm@yahoo.com.vn

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Ngô Văn Nghĩa

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0939.953.199

- Email: nghiamattran@gmail.com

2.

- Họ và tên: Hồ Thị Thắm

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0824.806.339

- Email: hothammq@gmail.com

3.

- Họ và tên: Võ Thanh Tuấn

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0947.703.730

- Email: tuan_thapmuoi@yahoo.com.vn

4.

- Họ và tên: Dương Thị Loan

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0913.748.063

- Email: duongthiloanpgd@gmail.com

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Cường

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0913.114.640

- Email: nguyencuongthapmuoi@gmail.com