Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND TP Sa Đéc, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND TP Sa Đéc, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Lê Hồng Tho

- Chức vụ: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

- Điện thoại: 0913.126.748

- Email: lehongthosadec@gmail.com

2.

- Họ và tên: Trần Thị Huệ

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0919.199.327

- Email: tthue.tpsd@gmail.com

3.

- Họ và tên: Lê Văn Vân

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0918.211.369

- Email: levanvan0918211369@gmail.com

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Huỳnh Nguyên Chất

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0918.316.980

- Email: hnchat@dongthap.gov.vn

2.

- Họ và tên: Lý Thanh Vân

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0915.727.900

- Email: thanhvan_sadec_dongthap@yahoo.com.vn

3.

- Họ và tên: Hồ Văn Hải

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0918.630.444

- Email: hovanhaip4tpsd@gmail.com

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1.

- Họ và tên: Nguyễn Vinh Trung

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0946.955.282

- Email: nguyenvinhtrungsd83@gmail.com