SỐ THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỒNG NGỰ

Nội dung:

SỐ THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỒNG NGỰ

STT

Tên địa phương

Số điện thoại đường dây nóng

A

Cấp Huyện

1

Huyện Hồng Ngự

02773.837.153

0946.454.979

B

Cấp xã

1

Xã Thường Phước 1

02773.595.070

2

Xã Thường Phước 2

02773.595.044

3

Thị trấn Thường Thới Tiền

02773.589.108

4

Xã Thường Lạc

02773.585.106

5

Xã Thường Thới Hậu A

02773.588 069

6

Xã Long Khánh A

02773.590.013

7

Xã Long Khánh B

02773.590.014

8

Xã Long Thuận

02773.581.004

9

Xã Phú Thuận A

02773.582.011

10

Xã Phú Thuận B

02773.582.208