Xuất bản thông tin

null Triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, từ ngày 01/01/2022, đảm bảo 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (hợp nhất từ Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh); triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách đầy đủ, kịp thời đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ năm 2021 trở về trước và còn hiệu lực sau ngày 31/12/2025; đảm bảo đến hết năm 2025, thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, hoàn thiện, bổ sung đầy đủ chức năng đảm bảo vận hành, khai thác Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; đảm bảo khả năng chia sẻ, tích hợp, tra cứu, quản lý các thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Song song đó, từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tính pháp lý của văn bản điện tử, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến thay cho hình thức giao dịch trực tiếp tại Bộ phận một cửa; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong môi trường mạng.

Kế hoạch cũng góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo tính pháp lý trong quá trình tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí sao y, chứng thực; tạo sự tin cậy của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử v.v..

Nguồn: 191/QĐ-UBND-HC

 

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn