Xuất bản thông tin

null Thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường

Chi tiết bài viết Tin tức

Thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường

Ngày 21/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022, nhằm phục vụ khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Đồng thời, việc thu thập thông tin, dữ liệu còn chuẩn bị đầu vào cho cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Tháp phục vụ công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải là các bản gốc, bản chính tài liệu, mẫu vật, số liệu về tài nguyên đất, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, bản đồ v.v. đã được xử lý và lưu trữ theo quy định (dạng giấy hoặc dạng số).

Các sở, ban, ngành đang quản lý, lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp danh sách và thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Đăng ký đất đai) theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thống kê thông tin, dữ liệu hiện đang quản lý, bảo quản và sử dụng; cung cấp thông tin mô tả và giao nộp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã hoàn thành về Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp, hiến tặng, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh cho Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Đăng ký đất đai) góp phần phục vụ lợi ích chung của xã hội.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác thu thập, phân loại, đánh giá, xử lý, bảo quản, lưu trữ và tu bổ, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn theo quy định.

Nguồn: 95/KH-UBND

Nguyệt Ánh

Nguồn: dongthap.gov.vn