Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Chấn chỉnh giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CCHC

Huyện Hồng Ngự: Chấn chỉnh giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hồng Ngự có bước chuyển biến tích cực, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử được thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục, công khai, minh bạch; chất lượng công việc ngày được nâng lên, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Huyện. Tuy nhiên, qua thống kế trên phần mềm Một cửa điện tử vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hạn, với 31 hồ sơ (cấp huyện 01 hồ sơ, cấp xã 30 hồ sơ).

(Quang cảnh Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Hồng Ngự)

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng hồ sơ trễ hạn trên phần mềm Một cửa điện tử, vừa qua Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện ký ban hành Công văn số 373/UBND-HC ngày 25 tháng 3 năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện biểu dương các đơn vị, địa phương không để phát sinh hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm Một cửa điện tử và chấn chỉnh, chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, địa phương để phát sinh hồ sơ trễ hạn trên phần mềm Một cửa điện tử làm ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của Huyện năm 2022.

Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phân công cụ thể công chức tham mưu giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử; kịp thời báo cáo các trường hợp trễ hạn do lỗi hệ thống phần mềm Một cửa điện tử để tháo gỡ và giao Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND Huyện thường xuyên theo dõi tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn Huyện, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND Huyện để chỉ đạo thực hiện.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện cũng giao Phòng Nội vụ phối hợp Phòng Văn hoá và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND Huyện theo dõi, tổng hợp và kịp thời đề xuất các nội dung liên quan đến công tác CCHC trên địa bàn Huyện./.

Trần Mỹ