Xuất bản thông tin

null Kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại Hội nghị công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2022

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VBCCHC

Kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại Hội nghị công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2022