Xuất bản thông tin

null Thực hiện tốt công tác thống kê, đảm bảo đồng bộ dữ liệu

Chi tiết bài viết Tin tức

Thực hiện tốt công tác thống kê, đảm bảo đồng bộ dữ liệu

Ngày 21/9, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện; chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra quốc gia theo quy định của bộ, ngành Trung ương.

Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện; chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra quốc gia theo quy định của bộ, ngành Trung ương; chế độ thông tin báo cáo thống kê được ban hành theo quyết định phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác thống kê giữa các sở, ngành tỉnh với Cục Thống kê trong việc sản xuất, cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê nhằm thiết lập hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh đồng bộ, thống nhất, thông suốt giữa hệ thống thống kê tập trung với thống kê sở, ngành tỉnh; xây dựng và sử dụng hiệu quả hệ thống báo cáo điện tử từ các sở, ngành tỉnh thông suốt với hệ thống thống kê tập trung, bảo đảm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trung ương và địa phương.

Cùng với đó, kiện toàn chức danh thống kê sở, ngành tỉnh; bố trí nhân sự đủ năng lực thực hiện công tác thống kê tại đơn vị; đảm bảo thực hiện tốt các báo cáo thống kê được phân công; quan tâm thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề thống kê đối với các công chức phụ trách công tác thống kê tại các sở, ngành tỉnh; hằng năm, phối hợp với Cục Thống kê tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức phụ trách công tác thống kê tại sở, ngành tỉnh.

Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Nguồn: 08/CT-UBND

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn