Xuất bản thông tin

null Quản lý trật tự xây dựng đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ

Chi tiết bài viết Tin tức

Quản lý trật tự xây dựng đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh, ngày 21/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Các chủ đầu tư xây dựng công trình nghiêm túc thực hiện lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; chịu trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý chất lượng công tác lập dự án, thiết kế xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu quy định về phòng cháy, chữa cháy; lựa chọn các tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện công tác thiết kế về phòng cháy, chữa cháy  đối với các dự án, công trình có yêu cầu theo quy định.

Các đơn vị tư vấn thiết kế nghiêm túc thực hiện công tác tư vấn lập dự án, thiết kế xây dựng đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm tư vấn lập dự án, thiết kế do mình thực hiện.

Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Nguồn: 412/UBND-ĐTXD

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn