Xuất bản thông tin

null Chính thức chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Chi tiết bài viết Tin tức

Chính thức chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Ngày 20/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, chuyển từ thí điểm sang chính thức thực hiện các nội dung trong Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-UBND-HC ngày 27/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố; đảm nhận việc tham gia hỗ trợ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các xã, phường, thị trấn.

Qua gần 04 năm triển khai thực hiện Đề án, ở cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận trên 351.000 hồ sơ. Số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là trên 43.700 (đạt 12,4% số hồ sơ nhận mới), số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là trên 51.000 (đạt 14,5%). Tổng số hồ sơ đã giải quyết là hơn 349.000, trong đó, đã giải quyết trước, đúng hạn là 348.230 hồ sơ (đạt 99,76%), giải quyết trễ hạn là 821 hồ sơ (chiếm 0,24%).

Nhìn chung, các sở ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cơ bản đã tổ chức thực hiện tốt Đề án thí điểm chuyển giao theo đúng chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Việc thực hiện Đề án đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực và được người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đồng tình ủng hộ.

Nguồn: 1148/QĐ-UBND-HC

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn