Xuất bản thông tin

null Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU

Tin tức - sự kiện Tin tức

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn gửi các đơn vị liên quan về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Ảnh minh họa

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 86/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đảm bảo thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực văn hoá và phát triển du lịch.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; tích cực tuyên truyền lịch sử, truyền thống quê hương, con người Đồng Tháp, văn hóa ứng xử, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá, du lịch địa phương thông qua mạng xã hội, Internet; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm hướng đến chân - thiện - mỹ; khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển quê hương Đất Sen hồng.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU và Kế hoạch số 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào, cuộc vận động khác của Trung ương và của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, di sản; tiếp tục tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Kế hoạch nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa thể thao giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng các kế hoạch phát triển ngành, công tác tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị và quảng cáo ngoài trời; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/TU và Kế hoạch số 86/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sát với tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, thiết chế văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; quan tâm cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp để thanh thiếu nhi được sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh và rèn luyện thể chất.

Nguồn: 45/UBND-THVX

Việt Tiến

Nguồn: dongthap.gov.vn