Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc tạm ngừng cung cấp điện để công tác trên lưới điện.

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo về việc tạm ngừng cung cấp điện để công tác trên lưới điện.