Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 –NQ/TW

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 –NQ/TW

Sáng ngày 25/5/2023 huyện uỷ Hồng Ngự tổ chức hội sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Khen thưởng cho các cá nhân

5 năm qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và đấu tranh trên không gian mạng với nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo, hiệu quả. Lực lượng tham gia công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của huyện phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu độc trên không gian mạng, có chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, huyện Hồng Ngự tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp gồm: giải pháp về chính trị -pháp lý; giải pháp về tuyên truyền; giải pháp về khoa học –công nghệ và bảo đảm điều kiện cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; giải pháp về xây dựng và phối hợp lực lượng.

Dịp này, 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW được  khen thưởng.

Tân Hợp